Working shoulder-to-shoulder

English: Working shoulder-to-shoulder supporting self-development of villagers in Muko Sub-County, Uganda.

Rukiga: Kukora Ibega ha Ibega turahweera okwetungura kwabantu b'omukyaro ky'eigomborora rya Muko omuri Uganda.

img